Kibuvitsa 19

Tallinn

Description:

Arhitektuurse projekti järgi rekonstrueeriti korterelamu katusekorrus eluruumideks. Korterelamus on 6 korterit ja katusekorrusele projekteeriti 2 2-toalist korterit. Kuna tegemist on perspektiivse miljööalaga, siis on käesolevas projektis katusekorruse laiendamisel järgitud 1935. a. projekteeritud katusekuju. Samas on arvestatud sobivust naaberhoonete kõrgustega ja katuse vormidega. Katusehari on paralleelne Kibuvitsa tänavaga. Kelpade kaldenurkadeks oli ette nähtud põhimahul 35 kraadi ja otstel 45 kraadi. Kibuvitsa tn poolsesse katusetahku oli ette nähtud katuseaknad, hoovi poole pikem katuseuuk ja otsmistesse kelpadesse väiksemad uugid. Elamu katuseharja kõrgust tõsteti 1 m võrra. Räästad jäid samale kõrgusele. Viilkatus muudeti kelpkatuseks. Katusekuju muudatuste läbi tekkis pööningukorrusele 88,8 m2 eluruumide pinda, mis jagunes 2 korteri vahel. Katusekorrusele pääseb olemasolevat betoontreppi mööda. Katusekorrusele kavandatud korteritesse olid ette nähtud küttekaminad, ruume köetakse ka gaasiboilerite baasil töötava lokaalse keskküttesüsteemi abil. Olemasolevatele 2-toalistele korteritele projekteeriti pesuruumid. Pliidid lammutati ja planeeriti viia üle lokaalsele keskküttele, kuna kõikides korterites olid gaasipaigaldised pliitide jaoks. Hoone kontsruktsioonide tulepüsivust tõsteti lisakihtide paigaldamise läbi nii, et elamut võis hinnata tuldtõkestavaks. Trepikotta paigaldati tuletõkkeuksed. Trepikoja vahelakke kavandati tuldtõkestav pööninguluuk, millest pääseb katuseluugini ja sealt katusele. Soklikorrusele ehitati juurde kuure, mitteeluruumi ehitati tuulekoda. Hoovipoolne amortiseerunud välistrepp lammutati ja asendati uuega, mille kohale ehitati varikatus. Hoone väliseintel asendati krohvitud TEP-plaadid min.villast soojustusega puitkarkassi vahel, mis kaeti min.villast tuuletõkkeplaatide ja laudvoodriga. Uued avatäited on ette nähtud puidust. Katus kaeti valtsplekiga.